Spada produkcja papieru w Europie
27 lut 2023 13:16

Cepi - europejskie stowarzyszenie reprezentujące przemysł papierniczy podało najnowsze dane obrazujące trendy na rynku papieru. Zużycie papieru w Europie w 2022 r. utrzymywało się na stabilnym poziomie, podczas gdy produkcja papieru spadła o 5,9 proc. głównie pod wpływem działania czynników zewnętrznych.

Według wstępnych danych produkcja papieru i tektury w krajach członkowskich Cepi spadła o 5,9 proc. w 2022 r., przy czym całkowita produkcja w 2022 r. wyniosła 84,8 mln ton. Odnotowano spadek produkcji prawie wszystkich gatunków papieru i tektury, z wyjątkiem gatunków przeznaczonych do użytku domowego i sanitarnego. Jednocześnie sprzedaż papieru pozostała stabilna pomimo spowolnienia gospodarczego w UE.

Różnica między zmniejszoną produkcją a stabilną sprzedażą wpłynęła znacząco na bilans handlu papierem. Spadek produkcji zaobserwowano również w największych krajach produkujących na świecie, takich jak: Kanada, Japonia, Stany Zjednoczone i Korea Południowa, które odnotowały spadki produkcji papieru w przedziale od 0,5 proc. do 3,5 proc. W Europie trend spadkowy można przypisać wielu czynnikom, wśród których głównym jest koszt energii, który zmusił wiele papierni do tymczasowego zatrzymania maszyn.

W zakresie poszczególnych gatunków papieru w 2022 r. utrzymała się strukturalna rozbieżność trendów dla gatunków graficznych i opakowaniowych oraz papierów sanitarnych i gospodarczych. Zużycie papieru do recyklingu przez firmy z obszaru geograficznego reprezentowanego przez firmy członkowskie Cepi zmniejszyło się o 6,4 proc. w porównaniu z 2021 r.

Wysokie ceny energii elektrycznej i gazu znacząco wpłynęły na procesy recyklingu zwłaszcza w drugiej połowie 2022 r. W Europie 96 proc. papieru jest poddawane recyklingowi przez lokalne papiernie, przy jednoczesnym spadku eksportu o blisko 10 proc., za który częściowo odpowiadają przedłużające się blokady w Azji.

Na podstawie najnowszych danych widać, że ogólne zużycie papieru i tektury w krajach zrzeszonych w Cepi w 2022 r. pozostało stabilne w porównaniu z 2021 r. W wyniku ostatnich zmian wzorców konsumpcji popyt na papiery sanitarne i przeznaczone dla gospodarstw domowych wzrósł o 3,6 proc. Utrzymujący się niski popyt na papier graficzny miał negatywny wpływ na wynik ogólny w 2022 roku (-1,8 proc.). Spadek popytu był obserwowany przede wszystkim w branży druku i wydawnictw. Na podstawie danych dostępnych za pierwsze 9 miesięcy ubiegłego roku możemy wnioskować, że popyt na papier i tekturę opakowaniową pozostał względnie stabilny (+0,5 proc.).

Szacuje się, że produkcja papierów opakowaniowych spadła o 4,6 proc. w stosunku do 2021 r. Materiały opakowaniowe, w tym tektura falista i materiały stosowane głównie do opakowań transportowych, odnotowały spadek o 4,8  proc. Produkcja tektury opakowaniowej wykorzystywanej głównie do pakowania detalicznego spadła o 4,1 proc. Produkcja gatunków opakowaniowych wykorzystywanych do wytwarzania toreb papierowych spadła o 5,2 proc. Udział gatunków opakowaniowych w całkowitej produkcji papieru i tektury stanowił 59,8 proc. (59,1 proc. w 2021 r.), a gatunków graficznych 26,1 proc. (27,7 proc. w 2021 r.). Produkcja wszystkich pozostałych gatunków papieru i tektury dla celów przemysłowych i specjalnych zmniejszyła się o 6,1 proc., przy udziale 4,8 proc. w produkcji papieru i tektury ogółem.

Produkcja papieru sanitarnego i domowego wzrosła o około 2,2 proc. w porównaniu z 2021 r., do poziomów zbliżonych do osiąganych podczas kryzysu COVID i stanowiła 9,3 proc. całkowitej produkcji papieru i tektury. Produkcja gatunków graficznych spadła o 11,3 proc., co oznacza, że po początkowym wzroście odnotowanym w 2021 r. powrócił trend spadkowy. Produkcja papieru gazetowego spadła o 9,9 proc., podczas gdy w kategorii papierów do druku i piśmiennych odnotowano spadek o 11,5 proc. Produkcja papieru używanego do druku magazynów, katalogów i przesyłek reklamowych malała w różnym tempie, w zależności od konkretnych kategorii.

Produkcja papieru maszynowego powlekanego i niepowlekanego spadła odpowiednio o 19,5 proc. i 13,2 proc. Niepowlekane gatunki bezdrzewne papieru do kopiowania odnotowały spadek o 5,8 proc., a powlekane gatunki bezdrzewne o 12,0 proc. W sumie oznacza to spadek produkcji powlekanych i niepowlekanych papierów graficznych odpowiednio o 15,8 proc. i 8,5 proc.

Na podstawie skumulowanych danych z pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r. widać, że dostawy tektury w ciągu roku spadły o 3,3 proc. w porównaniu z 2021 r., a eksport do krajów spoza członkostwa Cepi spadł o 13,3 proc. Trend odzwierciedla ubiegłoroczny spadek produkcji papieru w Europie, który istotnie wpłynął na eksport, oraz globalne spowolnienie wzrostu gospodarczego. Wpływ na obecną sytuację miały przejściowe przestoje i strajki na początku 2022 r. Produkcja celulozy mechanicznej spadła o 5,4 proc., natomiast produkcja celulozy chemicznej zmniejszyła się o 3,3 proc. w stosunku do 2021 r. Masa celulozowa stanowi 77 proc. całkowitej produkcji celulozy, przy czym produkcja celulozy towarowej również wykazała spadek o 3,7 proc.

Opracowano na podstawie informacji Cepi