Regulamin

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI „NEWSLETTER”
REGULAMIN

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi „Newsletter”.
 2. Akceptując Regulamin oraz potwierdzając chęć otrzymywania Newslettera poprzez przyciśnięcie linku w powitalnej wiadomości elektronicznej Usługobiorca zawiera umowę z Usługodawcą o dostarczanie wiadomości elektronicznych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Usługa „Newsletter” udostępniana jest przez Alfa-Print Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14a, 00-050 Warszawa, KRS 0000081016, REGON 016120329, NIP 5272256420 zwaną dalej „Usługodawcą”.

Dane kontaktowe:

1)  adres pocztowy:

Alfa-Print Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy
ul. Świętokrzyskiej 14a, 00-050 Warszawa.

2) adres poczty elektronicznej: blanka.zapalska@prind.pl  

4. W ramach usługi wysyłana jest przez Usługodawcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej informacja w formie wiadomości  elektronicznej. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Wiadomość elektroniczna zawiera informacje na temat rynku druku przemysłowego i druku 3D.

6. Wiadomość elektroniczna wysyłana jest nie rzadziej niż co 14 dni.

7. Każda wiadomość elektroniczna zawiera:

1) informację o Alfa-Print Sp. z o.o. jako nadawcy Newslettera,

2) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Usługobiorcy, na który wysyłany jest Newsletter.  

8. Korzystanie z usługi możliwe jest za pośrednictwem urządzenia z dostępem do sieci internetowej i poczty elektronicznej.

9. Zamówienie usługi „Newsletter” następuje poprzez dokonanie przez Usługobiorcę następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.prind.pl    

1) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,

2) zaakceptowanie Regulaminu,

3) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się!”,

4) naciśnięcie (kliknięcie) linku potwierdzającego zawarcie umowy zamieszczonego w przesłanej przez Usługodawcę wiadomości elektronicznej.

10. Naciśnięcie (kliknięcie) linku potwierdzającego zawarcie umowy powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy (adresu e-mail) do listy wysyłkowej.

11. Podanie w formularzu rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Usługobiorcy jest niezbędne do świadczenia usługi.

12. Administratorem danych osobowych Usługobiorców przekazanych w związku z korzystaniem z usługi jest Alfa-Print Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14a, 00-050 Warszawa.

13. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • podstawą przetwarzania danych osobowych w usłudze „Newsletter” jest umowa. Przetwarzanie danych jest niezbędne z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Alfa Print z o.o. i podmioty z nią współpracujące
 • celem przetwarzania jest wykonywanie umowy, czyli dostarczanie najświeższych wiadomości
 • przetwarzane dane osobowe: adres e-mail, nr IP,
 • dane przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń,
 • Usługobiorca ma prawo do: a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; b. cofnięcia zgody w dowolnym momencie; c. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • dane są przechowywane przez Home.pl, który jest odbiorcą danych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane umowa nie może zostać zawarta i wykonywana
 • Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania
 • Usługobiorca ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych
 • Usługobiorca może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdej wiadomości elektronicznej.

14. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

15. Rozwiązanie umowy następuje poprzez naciśnięcie (kliknięcie) linku „Wypisz się” znajdującego się w wiadomości elektronicznej.

16. Reklamacje dotyczące usługi „Newsletter” można składać:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: blanka.zapalska@prind.pl

2) telefonicznie, dzwoniąc na numer 22 828-14-00 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta dzwoniący).

17. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

18. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi „Newsletter” w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

19. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie spółki: Alfa-Print Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przy ul. Świętokrzyskiej 14a, 00-050 Warszawa.

20. Regulamin wchodzi w życie dnia 25 maja 2018 roku.