Przemysł poligraficzny przeciwny podejściu „wyłącznie cyfrowemu”
20 wrz 2023 06:00

Europejscy partnerzy reprezentujący firmy i pracowników sektora poligraficznego i papierniczego Intergraf, Cepi, UNI Europa Graphical, FEPE i IndustriAll Europe, wydali wspólne oświadczenie, w którym wyrazili swoje obawy dotyczące rosnącej promocji komunikacji cyfrowej jako standardu w prawodawstwie europejskim.

W ostatnich latach nacisk Komisji Europejskiej na transformację cyfrową w różnych przepisach UE doprowadził do stopniowej eliminacji produktów wykonanych z papieru zadrukowanego, zastępując je wersjami cyfrowymi. Jest to wyraźne zwłaszcza w kontekście produktów przemysłowych, produktów medycznych i informacji kierowanych bezpośrednio do konsumentów. Autorzy wspólnego oświadczenia podkreślają, że choć uznają znaczenie transformacji cyfrowej, należy pamiętać, że podejścia „domyślnie cyfrowe” lub „tylko cyfrowe” nie są neutralne. Druk jest niezbędny dla transformacji cyfrowej, która respektuje podstawowe prawa każdego człowieka do dostępu do informacji. Druk również pozytywnie przyczynia się do włączenia społecznego i edukacji.

Integracja i edukacyjne korzyści druku

Promowanie technologii cyfrowych zamiast papieru drukowanego może prowadzić do wykluczenia społecznego, dotykającego szczególnie osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby o ograniczonych dochodach i nieposiadające podstawowych umiejętności cyfrowych, czyli ponad jedną trzecią obywateli UE. Kilka badań wykazało, że czytanie treści drukowanych ma zalety edukacyjne i prowadzi do lepszego zrozumienia w porównaniu z czytaniem treści w formacie cyfrowym. Decydenci powinni wziąć pod uwagę, że bezkrytyczne promowanie wersji cyfrowych nie jest neutralne, a w niektórych przypadkach może nawet być szkodliwe, ponieważ może wiązać się z szeroko zakrojonym ryzykiem społecznym i gospodarczym.

Zrównoważony rozwój papieru i druku

Partnerzy podkreślają zrównoważony charakter papieru i druku, podkreślając ich rolę w europejskiej gospodarce o obiegu zamkniętym. Papier produkowany jest na bazie surowców odnawialnych, wytwarzany głównie przy użyciu energii odnawialnej, a jego wskaźnik recyklingu wynosi 71,4 proc.

Tymczasem ślad środowiskowy rozwiązań cyfrowych jest rzadko poprawnie szacowany. Technologia cyfrowa wiąże się z wysokim bezpośrednim zużyciem energii ze względu na wykorzystanie centrów danych i serwerów, a także przyczynia się do rosnącego problemu odpadów elektronicznych w UE. Pomimo zapewnienia skutecznego dostępu do informacji osobom umiejącym korzystać z mediów i posiadającym dostęp do Internetu, technologie cyfrowe nie są obojętne dla środowiska. Nie należy pomijać tych cech w procesie kształtowania polityki – utrwala to wprowadzające w błąd stereotypy dotyczące papieru, które są szkodliwe dla mediów drukowanych i ich branż i nie mają oparcia w nauce.

Gospodarcze znaczenie sektora poligraficznego

Podejście „najpierw cyfrowo” negatywnie wpływa na branżę poligraficzną, która odgrywa kluczową rolę w generowaniu wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, demokracji, edukacji i włączenia społecznego. Postępujące pogarszanie się sytuacji na rynku papieru i druku zagraża przemysłowi wytwarzającemu wiele podstawowych produktów i mającemu kluczowe znaczenie dla rozpowszechniania wiedzy oraz swobodnej wymiany pomysłów. Tym samym wzmacnia pozycję dużych przedsiębiorstw cyfrowych, często z siedzibą poza UE, kosztem przedsiębiorstw lokalnych, małych i średnich.

Dlatego partnerzy wspólnie wzywają decydentów UE do rozważenia następujących kwestii:

  • Decydenci UE powinni powstrzymywać się od wdrażania w prawodawstwie europejskim podejścia „domyślnie cyfrowego” lub „wyłącznie cyfrowego”.
  • Druk należy zawsze rozpatrywać jednocześnie z komunikacją cyfrową.
  • Prawodawstwo UE powinno uwzględniać wartość ekologiczną nadających się do recyklingu produktów papierowych w kontekście obecnego kryzysu związanego ze zmianami klimatycznymi.
  • Prawodawstwo UE powinno uwzględniać wszystko, co istotne, w tym obieg zamknięty, włączenie społeczne i swobodę wyboru.

Opracowano na podstawie informacji stowarzyszenia Intergraf