HEIDELBERG z sukcesem zamyka rok obrotowy 2021/22
10 maj 2022 06:00

Według wstępnych obliczeń (przed audytem), firma Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) podała własne dane sprzedaży i marży EBITDA za miniony rok obrotowy 2021/22 (od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022). Jak pokazują wskaźniki, firma powróciła do rentowności.

Wynosząca 2,183 mld euro sprzedaż okazała się o około 14 proc. wyższa niż w poprzednim roku, osiągając tym samym swój cel wynoszący 2,1 mld euro. Okres sprawozdawczy wykazał wyraźne ożywienie sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku, szczególnie mocno dotkniętego pandemią COVID-19. Zauważalna poprawa klimatu inwestycyjnego znalazła odzwierciedlenie zwłaszcza we wzroście zamówień o ponad 450 mln euro w stosunku do roku ubiegłego (wzrost do poziomu 2,454 mld euro.)

Działy druku komercyjnego i opakowań odnotowały znaczny wzrost w minionym roku obrotowym, przy czym w sektorze druku komercyjnego był on silniejszy ze względu na wyjątkowo słaby okres porównawczy. Popyt na prawie wszystkie produkty wzrósł w każdym regionie, przy czym głównym motorem napędowym były inwestycje w nowe maszyny. Na dzień 31 marca 2022 r. portfel zamówień wynosił około 900 mln euro, co jest najwyższym poziomem od ponad 10 lat (rok poprzedni: 636 mln euro).

Silny rozwój biznesu w segmencie e-mobility

W ujęciu procentowym ta wciąż młoda jednostka biznesowa odnotowała najsilniejszy wzrost na rynku elektromobilności. Popyt na stacje ładowania pojazdów elektrycznych, znane jako wallboxy, znacznie wzrósł, a sprzedaż wzrosła o ponad 120 proc. do około 50 mln euro w ubiegłym roku podatkowym. Pomimo zwiększonych inwestycji marża operacyjna znacznie wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego. Firma Heidelberg, która zaczynała jako dostawca dla przemysłu motoryzacyjnego, jest obecnie jednym z głównych dostawców w tym sektorze, ze sprzedażą ponad 165 000 sztuk.

W tym szczególnie wymagającym środowisku rozwinęliśmy się we wszystkich podstawowych obszarach działalności, zarówno pod względem sprzedaży, jak i zysków — powiedział dr Ludwin Monz, prezes zarządu firmy Heidelberg. I dodał: Wysoki portfel zamówień wynikający z zauważalnego ożywienia rynku w minionym roku obrotowym stanowi dobrą podstawę sprzedaży w nowym roku. Jednak skutki wojny w Ukrainie stawiają nam obecnie, podobnie jak większości innych firm, znaczne wyzwania. Mamy do czynienia z niepewnością gospodarczą i wyraźnym wzrostem cen surowców i energii. Monz, który objął stanowisko dyrektora generalnego 1 kwietnia 2022 r., podkreśla dalej w odniesieniu do dalszego rozwoju spółki: Heidelberg odniósł ogromny sukces, wychodząc z pandemii COVID-19. Będziemy kontynuować prace nad wzmocnieniem naszej podstawowej działalności w sektorze poligraficznym. Umożliwi nam to jednoczesną ekspansję na nowe rynki.

Pozytywny rozwój sprzedaży oraz znacząca poprawa efektywności kosztowej również miały silny wpływ na wyniki. EBITDA wzrosła do 160 mln euro w roku finansowym (rok poprzedni: 95 mln euro). Oprócz ulepszeń operacyjnych i dochodów pochodzących z zarządzania aktywami, w szczególności sprzedaż docufy (około 22 mln euro) oraz nieruchomości w Wielkiej Brytanii (około 26 mln euro) miały szczególnie pozytywny wpływ. Skorygowany o porównywalne dane z poprzedniego roku, wynik operacyjny będący podstawą samej EBITDA wyniósł ponad 100 mln euro. Marża EBITDA w relacji do sprzedaży wyniosła ok.7,3 proc., czyli osiągnęła poziom znacznie wyższy niż 5,0 proc. uzyskane w poprzednim roku.

W ostatnich latach znacznie zmniejszyliśmy nasze koszty, uzyskaliśmy dodatnie przepływy pieniężne i całkowicie wyeliminowaliśmy zadłużenie finansowe netto. Dzisiaj przynosi nam to korzyści, co jest szczególnie ważne w tych niepewnych czasach - powiedział Marcus A. Wassenberg, dyrektor finansowy firmy i dodał: Nie możemy jednak spocząć na laurach i nadal pracujemy nad zwiększeniem naszej rentowności.

Zgodnie z oczekiwaniami, wstępny wynik netto po opodatkowaniu uległ znacznej poprawie rok do roku, rosnąc do poziomu 33 mln euro w roku podatkowym 2021/22 (rok poprzedni: -43 mln euro). Głównie za sprawą gwałtownego spadku kapitału obrotowego netto i wpływów ze zbycia aktywów w okresie sprawozdawczym, wolne przepływy pieniężne za cały rok są wyraźnie dodatnie i wynoszą 88 mln euro.

Spółka ma opublikować swoje roczne sprawozdania finansowe oraz raport roczny za rok obrotowy 2021/22 w dniu 9 czerwca 2022 r.

Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg