Heidelberg z coraz lepszymi wynikami sprzedaży
9 lis 2022 14:12

Sprzedaż półroczna raportowana przez firmę Heidelberg wzrosła o 14 procent w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 1120 mln euro. EBITDA po sześciu miesiącach wzrosła o około 30 mln euro do poziomu 104 mln euro (marża EBITDA: 9,2 procent).

Firma Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) po dobrym początku roku i drugim kwartale znacznie poprawiła wyniki za pierwsze pół roku. Częściowo ze względu na sytuację kursową sprzedaż wzrosła do kwoty 590 mln euro w drugim kwartale (rok poprzedni: 542 mln euro), a za pierwsze półrocze do 1120 mln euro, co oznacza wzrost o około 14 procent w stosunku do roku poprzedniego.

Segment Packaging Solutions odnotował szczególnie silny wzrost z 415 mln euro w poprzednim roku do poziomu 535 mln euro. Dzięki wyższej sprzedaży EBITDA poprawiła się do 68 mln euro w drugim kwartale. To znacznie przekroczyło ubiegłoroczny wynik 38 mln euro, który został skorygowany o dochód jednorazowy (wartość nieskorygowana: 60 mln euro). Wyższy poziom cen sprzedaży, który przeciwdziałał znacznemu wzrostowi kosztów surowców i półproduktów, również przyczynił się do wyższej kwoty EBITDA, która za półrocze wyniosła 104 mln euro (nieskorygowana wartość z poprzedniego roku to 75 mln euro). Wynik netto po opodatkowaniu po sześciu miesiącach wzrósł z 13 mln euro do 44 mln euro oraz z 27 mln euro do 39 mln euro w drugim kwartale. Wynik uzyskany w zaledwie sześć miesięcy przekroczył poziom z całego poprzedniego roku.

W drugim kwartale liczba napływających zamówień również rosła, osiągając około 622 mln euro (wzrost o 5 procent). Sprzyjały temu efekty walutowe oraz wysoki popyt z Europy Środkowej i Ameryki Północnej. Zamówienia za pół roku osiągnęły poziom 1 229 mln euro, w wyniku czego ich portfel przekracza po raz pierwszy od lat 1 mld euro. Zarówno ten wysoki wynik, jak i wyniki półroczne stanowią doskonałą podstawę do osiągnięcia celów w ciągu całego roku. Przy tym w drugim półroczu firma Heidelberg spodziewa się dalszego wzrostu kosztów osobowych i energii.

Pomimo trudnego otoczenia z powodzeniem pokonaliśmy wyzwania w pierwszym półroczu i osiągnęliśmy dalszy wzrost. Pozostajemy jednak ostrożni, ponieważ nie jest jeszcze do końca jasne, jak rozwinie się sytuacja na świecie – powiedział dyrektor generalny firmy, dr Ludwin Monz i dodał: W pierwszym półroczu firma Heidelberg stworzyła dobre podstawy do osiągnięcia naszych celów finansowych. Biorąc to pod uwagę, koncentrujemy się na utrzymaniu łańcuchów dostaw, zabezpieczeniu marży poprzez wyższe ceny sprzedaży i utrzymaniu dyscypliny kosztowej.

Prognoza na rok obrotowy 2022/23 potwierdzona

Heidelberg podtrzymuje prognozę przyjętą na rok obrotowy 2022/23. Firma nadal spodziewa się wzrostu sprzedaży do około 2,3 mld euro (2021/22: 2,183 mld euro) pod warunkiem, że nie nastąpi znaczące pogorszenie koniunktury w ogólnym środowisku gospodarczym. Pomimo spodziewanego wzrostu kosztów, w drugim półroczu spodziewana jest dalsza poprawa rentowności. Heidelberg przewiduje dalszy wzrost marży EBITDA do co najmniej 8 procent w roku obrotowym 2022/23 (2021/22: 7,3 procent). Oczekuje się, że wynik netto po opodatkowaniu również nieznacznie wzrośnie w porównaniu z rokiem 2021/22 (33 mln euro).

Silny wzrost w branży druku opakowań

Segmenty Print Solutions i Packaging Solutions zwiększyły sprzedaż w pierwszym półroczu. Packaging Solutions odnotował szczególnie silny wzrost, wynoszący prawie 30 procent, po niewielkiej poprawie, jaką odnotował w roku ubiegłym. Dział Technology Solutions nie był w stanie kontynuować wyjątkowego wzrostu z ubiegłego roku zarówno w zakresie zamówień, jak i sprzedaży. Wraz z zakończeniem finansowania prywatnych stacji ładowania w Niemczech szczególny wpływ na wyniki miały dłuższe terminy dostaw nowych samochodów elektrycznych. Spowodowało to słabszy wzrost w krótkim okresie i, jak pokazują prognozy, może nadal wywierać lekki efekt osłabienia.

Niskie zadłużenie

Po sześciu miesiącach wolne przepływy pieniężne wyniosły -13 mln euro (rok poprzedni: 74 mln euro). Ta niższa wartość wynika głównie ze związanego z produkcją wzrostu zapasów. Zgodnie z oczekiwaniami spadły również przychody ze sprzedaży aktywów w pierwszym półroczu. Ze względu na nieznacznie ujemne wolne przepływy pieniężne półroczne zadłużenie finansowe netto wyniosło 23 mln euro, a zatem pozostało na niskim poziomie (31 marca 2022 r.: -4 mln euro). Firma robi również coraz większe postępy w zakresie wskaźnika kapitału własnego.

Widzimy, że transformacja wywiera w dalszym ciągu pozytywny wpływ, a firma pozostaje w dobrej formie na przyszłość. W pierwszym półroczu byliśmy w stanie jeszcze bardziej poprawić nasz poziom bazowy – powiedział dyrektor finansowy Marcus A. Wassenberg. Nasze niskie zadłużenie finansowe netto i poprawiony wskaźnik kapitału własnego zapewniają nam stabilne podstawy – podsumował.

Pełny raport za drugi kwartał 2022/23, materiał zdjęciowy i dalsze informacje o spółce są dostępne w portalu Investor Relations i Press Lounge Heidelberger Druckmaschinen AG na stronie internetowej producenta.

Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg